Tržní řád

Čl. 1.

Tržní řád se vydává pro účely stanovení místa a podmínek prodeje zboží (dále jen prodej) a poskytování služeb na prodejních trzích na letišti ve Vyškově.

Čl. 2. - Organizace provozní doby

Trhy na letišti ve Vyškově jsou organizovány každou sudou neděli od dubna do prosince v době od 6.00 do 14.00 hod. Pro nakupující je areál otevřen od 8.00 do 12.00 hod. Pořadatel si vyhrazuje právo přiměřeně rozšířit nebo zúžit počet termínů a rozsah provozní doby podle aktuální situace.

Čl. 3. - Oprávnění k prodeji

 1. Právnické a fyzické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění vydané v souladu se živnostenským zákonem.
 2. Fyzické osoby bez povolení živnostenských úřadů, prodávající na základě zákona č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších právních předpisů, nebo fyzické osoby prodávající n a základě jiných právních předpisů.

Čl. 4. - Zboží povolené k prodeji

Na prodejních trzích v areálu letiště je povoleno prodávat:
 1. Osoby uvedené v čl. 3 odst. 1) tohoto Tržního řádu mohou prodávat:
  1. spotřební zboží – právnické a fyzické osoby, které vlastní živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona, jehož součástí předmětu podnikání je nákup a prodej zboží,
  2. spotřební zboží vlastní výroby – právnické a fyzické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění na výrobu spotřebního zboží, které je předmětem činnosti jejich živnostenského oprávnění.
 2. Osoby uvedené v čl. 4. odst. 2) tohoto Tržního řádu mohou prodávat:
  1. rostlinné produkty vlastní zemědělské výroby, např. ovoce, zeleninu, ořechy, brambory, lesní plody-borůvky, maliny atd.,
  2. zeleninovou a květinovou přísadu,
  3. květiny,
  4. ovocné stromky, keře, vinnou révu, sadbu brambor, jahody a jiné produkty pouze v souladu se zákonem číslo 92/1996 Sb. o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin,
  5. houby na základě osvědčení o znalosti hub, které bylo vydáno příslušnou zkušební komisí. Oprávnění k prodeji se týká těch hub, které jsou v osvědčení uvedeny, houby mohou být maximálně rozděleny jedním řezem,
  6. prodej jmelí na základě potvrzení lesního hospodáře,
  7. slepičí vejce z chovů, které jsou pod trvalým veterinárním dozorem na základě osvědčení vydaného okresní veterinární správou, při dodržení veterinárních a hygienických podmínek prodeje,
  8. včelí med a jiné včelařské produkty na základě osvědčení vydaného Okresní veterinární správou,
  9. živé ryby na základě osvědčení vydaného Okresní veterinární správou. Zabíjení a kuchání ryb je povoleno pouze se souhlasem Okresní veterinární správy,
  10. upravené potraviny živočišného původu se mohou prodávat pouze na základě osvědčení vydaného Okresní veterinární správou,
  11. alkohol v uzavřeném balení (mimo provozování stánku s občerstvením).

Čl. 5. - Zboží zakázané k prodeji

 1. čerstvé mlékárensky neošetřené mléko,
 2. léčivé byliny z vlastního sběru,
 3. sadbu a osiva nesplňující podmínky stanovené zákonem č. 92/1992 Sb. o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin ve znění pozdějších předpisů,
 4. zbraně a střelivo,
 5. živá zvířata a zvěř (vyjma živých ryb), syrové maso a vnitřnosti.

Čl. 6. - Na trzích je zakázáno

Prodávat potraviny bez předchozího nahlášení prodejce u Krajské hygienické správy. Kontakt platný v době poslední aktualizace prodejního řádu: KHS, oddělení výživy, MUDr. Pospíšilová, tel. 517 306 403.

Čl. 7. - Provoz trhů a kontrola prodeje

 1. Prodej a jeho průběh řídí osoba pověřená provozovatelem, která odpovídá za dodržování tržního řádu, vybírá poplatky za pronájem prodejního místa a kontroluje dodržování podmínek tohoto Tržního řádu. Touto osobou je vedoucí trhů, u kterého je uložen situační plán areálu, inspekční kniha a zák. č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. O počtu a umístění prodejních míst rozhoduje vedoucí trhů.
 3. V období prodeje zemědělských přebytků (ovoce, zelenina, přísady apod..) – zejména v jarním a letním období mají přednost prodejci prodávající tyto přebytky.
 4. Podmínky prodeje:
  1. úhrada poplatku za prodejní místo,
  2. zábor prodejního místa nesmí přesahovat stanovenou hranici,
  3. respektování pokynů vedoucího trhů a pořadatelů dle čl. 8 tohoto Tržního řádu,
  4. udržování prodejního místa v čistotě a zajištění úklidu prodejního místa po skončení prodeje.

Čl. 8. - Povinnosti prodávajících

 1. Nedodržení podmínek prodeje se považuje za porušení Tržního řádu. Prodejce, který poruší některá z ustanovení tohoto Tržního řádu, bude bez náhrady vykázán z areálu trhů.
 2. Všechny prodávající subjekty musí při prodeji dodržovat obecně závazné právní předpisy o prodeji zboží a odpovídají za zdravotní nezávadnost prodávaného zboží.
 3. Všechny prodávající subjekty jsou povinny řídit se stanoviskem orgánů veterinární a hygienické služby, které mohou omezit nebo zakázat prodej některých produktů s ohledem na podmínky prodeje, jakost zboží a epidemiologickou situaci.
 4. Prodávající podle čl. 3. odst. 1 jsou povinni označit stánek dle ustanovení živnostenského zákona a dále je povinen:
  1. mít na svém stánku inspekční knihu,
  2. pokud prodávající pověří prodejem jinou osobu, musí tato osoba prokázat pracovně-právní vztah k podnikateli,
  3. dodržovat podmínky stanovené zákonem na ochranu spotřebitele.
 5. Prodávající podle čl. 3 odst. 1 a 2 jsou povinni označit své prodejní místo svým jménem a příjmením, případně identifikačním číslem organizace (IČO).
 6. Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkami.
 7. Prodávající je povinen na požádání kupujícího vystavit potvrzení o prodeji zboží.
 8. Prodávající je povinen prodejní místo udržovat v pořádku a čistotě a po ukončení prodeje je zanechat čisté a uklizené.
 9. Při kontrole se prodávající musí prokázat:
  • průkazem totožnosti,
  • potvrzením o úhradě nájemného za prodejní místo,
  • cizinci – platným průkazem o povolení pobytu cizince,
  dle druhů prodávaného zboží, které prodává:
  • potvrzením z okresní veterinární správy
  • osvědčením o znalosti hub
  • potvrzením o odběru jmelí apod.

Čl. 9. - Ceny za pronájem

Cena za jedno prodejní místo o šířce 3 m uhrazená formou půlročního předplatného je 200,- Kč za jeden prodejní den.
Cena za jedno prodejní místo o šířce 3 m zaplacená formou jednorázového vstupu činí 400,- Kč za jeden prodejní den.
Cena za jedno prodejní místo o šířce 3 m zaplacená formou jednorázového vstupu pro prodejce potravin činí 200,- za jeden prodejní den
Vstupné pro návštěvníky je 10,- Kč za osobu a den.

Čl. 10. - Kontrolní orgány

Prodej a provoz prodejních trhů kontrolují orgány dle svého oprávnění:
 • Česká obchodní inspekce
 • Živnostenský úřad
 • Okresní veterinární správa
 • Policie České republiky
 • ostatní dotčené orgány státní správy

Čl. 11. - Zrušovací a závěrečné ustanovení

Tento tržní rád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012. Zrušuje se tržní řád vydaný Aeroklubem Vyškov dne 1. 5. 2001.

Vyhlídkové a seznamovací lety

Rádi byste si prohlédli krajinu Vyškovska a okolí? Chcete si vyfotit svůj dům z výšky? Chcete si vyzkoušet řízení letadla? Pokud odpovíte alespoň jednou ano, pak využijte naši nabídku vyhlídkových a seznamovacích letů se zkušenými instruktory.